चिंब भिजलेले


लेखणीतून शब्द व्यक्त झाले मनातले
मनात आले ते भाव विचारांतले

विचारांना साथ मिळाली त्या स्वप्नांची
जणू प्रतिबिंब मनातील सुप्त भावनांची

सर दाटून आली अन् आठवणींचे पान भिजले…

भिजलेल्या पानात भावना वाहून गेल्या
पण मनाच्या वेदना जलद भरुन आल्या

आठवणींचा पाऊस कधी वाटे हवाहवासा
तर कधी देऊन जातो दुःख नात्याच्या विरहाचा

अश्रुंना हळुवार गवसनी घातले…

पडुनही अगदी न व्यक्त झाल्यासारखे वाटले
मनाचा कोपरा कडाडुन आभाळ असे दाटले

जसे सारेच क्षण आज वाटले
चिंब भिजलेले
न परतुनी येणारे अमुल्य क्षण मनी साठले
चिंब भिजलेले

अबोल मनाच्या भावना त्याचीच मुक भाषा
अन् त्याचेच शब्द आज आहेत
चिंब भिजलेले

लेखणीतून व्यक्त झालेले हे शब्दही
आज कुणाच्या तरी आठवणींत आहेत
चिंब भिजलेले…..!!!!

@Wordpress_ SeaofthewordS
~Durga Jarate

9 thoughts on “चिंब भिजलेले

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s